U skladu sa preporučenim procedurama UNDP-ija
Udruženje gradjana YUROM Centar iz Niša ,
Sa sedištem u ul. Jovana Ristića 12/16, Niš
kancelarija sa adresom :Trg Kralja Aleksandra 2a, poslovni Centra Aleksandrija lokal M11
o b j a v lј u j e
JAVNI POZIV
za povoljnog dobavljača
za prikuplјanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke građevinskog materijala za sanaciju
deset pojedinačnih stambenih objekata socijalno ugroženih lica/readmisanata, u Nišu , broj nabavke
1/ 2016
Udruženje gradjana YUROM Centar sprovodi otvoreni postupak javne nabavke i poziva sva
zainteresovana lica da podnesu svoje ponude prema uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne
dokumentacije.
Predmet javnog poziva je javna nabavka građevinskog materijala za stambene objekte socijalno
ugroženih porodica u Nišu.
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne
uslove za učešće u postupku javne nabavke. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni kao i način na
koji se dokazuje ispunjenost uslova su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
Naručilac će izvršiti izbor najpovolјnije ponude prema kriterijumu najniža ponuđena cena , dinamika,
način dostave I način I dinamika plačanja.
Ponuda mora u celini biti pripremlјena u skladu sa javnim pozivom I konkursnom dokumentacijom.
Konkursnu dokumentaciju čini specifikacija predrčunom odredjenog gradjevinskog materijala I
uslovi dati u ovom pozivu.
Uvid u konkursnu dokumentaciju, odnosno preuzimanje iste, može se obaviti svakog radnog dana od
10 do 14 časova, na sledećoj adresi: kancelarija -Trg Kralja Aleksandra 2a, poslovni Centra
Aleksandrija lokal M11, do dana i časa isteka roka za podnošenje ponuda, računajući od dana
objavlјivanja javnog poziva na sajtu YUROM Centra I slanjem na meil adrese potencijalnih trgovaca
gradjevinskom materijalima.
Rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavlјivanja javnog poziva na sajtu YUROM centra I
slanja poziva meilom potencijalnim dobavljačima u Nišu, do 12,00 časova. Blagovremenim će se
smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 12,00 časova. U slučaju da je poslednji dan roka neradni dan, kao poslednji dan roka će se smatrati
prvi naredni radni dan do 12,00 časova po lokalnom vremenu. Ponuda koju naručilac nije primio u
roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primlјena po isteku dana i sata do kojeg se
ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom i naručilac će je vratiti neotvorenu
ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
Ponuda se podnosi neposredno (lično) ili putem pošte, na adresu naručioca kancelarija sa adresom
:Trg Kralja Aleksandra 2a, poslovni Centra Aleksandrija lokal M11 .Ponuđač mora na koverti naznačiti
''Ponuda za nabavku građevinskog materijala, broj nabavke 1/2016 i natpisom "NE OTVARATI''.
Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti overenoj pečatom i na poleđini koverte navodi svoj
tačan naziv i adresu, telefon ponuđača i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Odluku o izboru najpovolјnije ponude naručilac će doneti u okvirnom roku od 3 dana od dana
otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim ponuđačima u roku od tri dana od
dana njenog donošenja.
Sva dodatna objašnjenja i informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 018 4511 458.
Kontakt osoba: Bratislava Balić
USLOVI:
1. Isporuka naručene robe će se vršiti sugcesivno za svaki objekat posebno.
2. Transport treba da bude uključen u cenu
3. Objekti – kuće za sanaciju, gde treba isporučiti robu, se nalaze na sledećim lokacijama:
Beograd Mahala, Stočni trg, Selo Kamenica
4. Plačanje se vrši po isporučenoj robi I proverenom kvalitetu, istog dana.
5. Količine I navedeni material nije definitivan I podložan je promenama medusobnim
dogovorom naručioca I prodavca-dobavljača
6. Period isporuke robe je od potpisivanja ugovora do kraja decembra 2016 god.
7. Kvalitet isporučene robe mora biti dokumentovan kopijom uverenja o ispunjenom kvalitetu.
PRIBLIŽNA SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA SANACIJU ROMSKIH
KUĆA
OPIS Jed.mere Količina
1
Prozor od četinarskog drveta sa
termoizolacionim Flot staklom d=4+12+4mm
80 x 80 cm kom 3
80 x 140cm kom 2
100 x 120cm kom 11

3
100 x 120cm dvokrilni kom 3
120 x 140cm dvokrilni kom 1
160 x 120cm dvokrilni kom 2
2 Vrata jednokrilna obostrano šperovana
Sobna 90/205 kom 14
Ulazna 105/205 kom 8
Ulazna dvokrilna 140/205 kom 1
Balkon vrata 180/205 kom 1
3
Laminat d=11mm klasa 23 sa potrebnim
materijalom za postavjanje m2 370
4 Lajsne za laminat m' 250
5
GK ploče (knauf) sa pratećim materijaom za
postavljanje m2 370
6 Stiropor AF 5cm m2 350
7 Akrilni malter kg 900
8 Lepak za stiropor kg 2500
9 Staklena mrežica m2 400
10 Plastični tipli kom 2200
11 Purpena 750ml kom 10
12 Masa za gletovanje kg 1000
13 Poludisperzivna boja kg 300
14 Pigmenti za nijansiranje boje 100ml kom 10
15 Akrilna boja za zidove lit 50
16 Krovna folija m2
17 Pocinkovani lim 0,6mm 2000/1000 tabla 30
18 PVC cevi za vodu 1/2" m 30
19 Umivaonik domaći 40 x 30cm kom 1
20 Slavina za toplu i hladnu vodu kom 1
21 Tuš baterija kom 1
22 Tuš kabina akrilna 80/80cm kom 1
23 Armaturna mreža Q188 r6 kom 1
24 Armaturna mreža Q335 r8 kom 4
25 Ondulin table kom 20
26 OSB ploče 9mm m2 370
27 Ter papir rolna 3
28 Ekseri kg 100
29 Tesarska žica kg 50
30 Armiračka žica kg 20
VARIJANTA 1
1 Armaturno gvožđe kg 1300
2 Blok br.5 kom 2150
3 Falcovani crep kom 5420
4 Drvena građa (grede, letve, daske) m3 18
5 Cement kg 5400
6 Hidratisni kreč kg 1000
VARIJANTA 2
1 Armaturno gvožđe kg 500
2 Blok br.5 kom 1250
3 Falcovani crep kom 2300
4 Drvena građa (grede, letve, daske) m3 12
5 Cement kg 3000
6 Hidratisni kreč kg 600
7 Plastificirani TR lim 0,55mm m2 270
NAPOMENA:
Varijnta 1 - krov sa falcovanim crepom
Varijnta 1 - krov sa TR limom
YUROM Centar
22.10.2016 god.
Niš